Koněvova 2615/242, 130 00 Praha 3, Česká republika

IČ: 11228172 DIČ: CZ6011191659

Dobrý den,

níže najdete plné znění dokumentu o nakládání s osobními údaji GDPR. Týká se zejména účastníků kurzu potápění o kterých soustředujeme údaje nutné k vystavení certifikátu. Jedná se o tyto údaje: Jméno, příjmení, datum narození, pohlavi, adresa, e-mail, telefon  a u nezletilých kontakt na zákonného zástupce. Údaje uchováváme v listinné formě 10 let od vyplnění. Po této době budou skartovány odbornou firmou.

Partner bere na vědomí, že firma o něm eviduje a zpracovává osobní údaje zahrnující:

 1. a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště/sídlo, identifikační číslo,
 2. b) zdravotní údaje dotýkající se plnění zdravotní způsobilosti
 3. c) údaje dotýkající se platební morálky, a to zejména za účelem řádného vedení účetnictví, sledování insolvenčních a jiných obdobných rejstříků.

 

Zpracování osobních údajů partnerů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů, případně plnění smluvních závazků firem, jakožto i plnění dalších nařízení a směrnic. V případě nesdělení daných údajů nebude moci firma plnit předmětné povinnosti.

 

Partner je povinen sdělovat firmě změny svých údajů, a to za účelem zajištění správnosti, úplnosti a autenticity údajů zpracovávaných firmou. Zároveň má partner právo požadovat opravu jednotlivých evidovaných údajů. Za účelem ověření správnosti a autenticity údajů je firma povinna vyhovět žádosti partnera o sdělení údajů, které o něm jsou zpracovávány, a to ve formě potvrzení o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány v jakém rozsahu, za jakým účelem, apod.

 

V případě, že firma zřídí pověřence pro ochranu osobních údajů, pak je povinna  partnerovi tuto skutečnost sdělit, a to včetně náležité identifikace tohoto pověřence.

 

Firma zpracovává účetní agendu v rámci systémuEkonom ,ve kterém vede její účetní agendu Jana Hošťálková, IČ: 69115711 , přičemž tento subjekt plní ve vztahu ke konkrétním obchodním partnerům všechny povinnosti v rozsahu minimálně stejném jako firma.

 

Každý ze subjektů, o němž firma zpracovává osobní údaje, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto se případně také domáhat soudní ochrany, a to ve všech otázkách ochrany jeho osobních údajů.

 

Jakmile odpadne důvod pro zpracování osobních údajů, tedy zejména po uplynutí 10 roků od ukončení kalendářního roku, kdy partner naposledy realizoval spolupráci s firmou, je firma povinna vymazat osobní údaje partnera. Vymazání údajů se nedotýká údajů nezbytných k prokázání řádného držení získané licence. Partner má právo, aby firma odstranila osobní údaje o partnerovi před tímto datem, pokud tento je zpracovává neoprávněně, případně chybně, a k opravě chyby nedojde ani po výzvě k jejich opravě.

 

Firma není oprávněna činit jakékoliv rozhodování v záležitostech partnera toliko na základě automatizovaného zpracování jeho osobních údajů, ani provádět jakékoliv jeho profilování, a to vyjma případného posouzení termínu splatnosti jednotlivých závazků partnera.

 

Firma nezpracovává osobní údaje obchodního partnera z titulu jeho souhlasu, ale pouze z titulu plnění zákonných povinností,popřípadě závazků ze smlouvy vyplývající.

 

Firma je povinna informovat partnera o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů. Firma případy porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin. Tuto povinnost firma nebude mít v případě, že je velmi nepravděpodobný vliv na riziko úniku osobních údajů.

 

 

 

 

Žádosti partnerů ohledně uplatnění práva na:

 1. přenositelnost,
 2. omezení zpracování (žádost o dočasný přesun do jiného systému nebo znepřístupnění),
 3. vydání potvrzení o zpracovávání údajů o něm,
 4. opravu,
 5. vymazání,
 6. informace o přijatých opatřeních,

vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů pověřený pracovník, který předem písemně informuje svého nadřízeného a po odsouhlasení nadřízeným zašle obchodnímu partnerovi zprávu o způsobu a termínu vyřešení jeho žádosti.

 

Partner potvrzuje seznámení se se shora uvedenými informacemi.

 

V …………………………………….. dne …………………………

 

                                                                                                              …….……………………………………………

                                                                                                                  podpis partnera

 

Partner tímto uděluje firmě souhlas se zpracování osobních údajů za účelem:

 

 1. a) zasílání obchodních sdělení v oblasti obchodu a poskytování služeb, které jsou předmětem podnikání firmy, na jím uvedenou e-mailovou adresu, k čemuž tímto obchodní partner dává výslovný souhlas, a to na dobu neurčitou, který však je oprávněn kdykoliv odvolat, a to sdělením na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 1. b) dálkové ověření zajištěné licence, a to skrze oficiální stránky autority vystavující certifikaci,a to po zadání jména, příjmení a data narození obchodního partnera

 

 1. c) pořízení audiovizuálních materiálů, a to za účelem zlepšení výuky, přičemž tyto materiály budou veřejně dostupné na stránkách www.potapeni.cz

 

Partner dává souhlas k těm bodům, u nichž je uvedena parafa partnera, popřípadě výslovné zaškrtnutí jednotlivých položek.

 

V …………………………………….. dne …………………………

 

                                                                                                              …….……………………………………………

                                                                                                                  podpis partnera